Договор поставки природного газа

ДОГОВІР  постачання природного газу №__________________

 

м. Київ                                                                                   «__» ________________ 2020 р.

______________________________________, як суб’єкт ринку природного газу має ЕІС код __________________________ (далі – Постачальник), в особі ________________________, діючого на підставі ________________________, з однієї сторони і

_________________________________________, як суб’єкт ринку природного газу має ЕІС код _________________________ (далі – Споживач), в особі ___________________________________, який діє на підставі _______________________, з другої сторони (далі – Сторони), керуючись Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.15., Правилами постачання природного газу, які затверджені постановою НКРЕКП від 30.09.15. №2496, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.15. за №1382/27827 (надалі Правила постачання) та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України, уклали цей Договір про наступне:

ТЕРМІНИ, що використовуються в даномуДоговорі:

 ЕІС-коди — персональні коди ідентифікації Споживача та Постачальника як суб’єктів ринку природного газу.

Небаланс — різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається за процедурою алокації.

Номінація — заявка замовника послуг транспортування, надана оператору газотранспортної системи стосовно обсягів природного газу, які будуть подані замовником послуг транспортування протягом доби до газотранспортної системи в точках входу та відібрані з газотранспортної системи в точках виходу, у тому числі у розрізі контрагентів (споживачів) замовника та їх точок комерційного обліку (за необхідності).

Оператор газорозподільних систем (далі — Оператор ГРМ) — суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою на користь третіх осіб (замовників).

Оператор газотранспортної системи (далі – Оператор ГТС) — суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників), для даного Договору – ПАТ ”Укртрансгаз”.

Постачальник — суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу.

Регулятор — національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Реномінація— зміна підтвердженої номінації. Споживач – фізична особа, фізична особа — підприємець або юридична особа, яка отримує природний газ на підставі договору постачання природного газу з метою використання для власних потреб або використання в якості сировини, а не для перепродажу.

Кодекс ГТС — Кодекс газотранспортної системи, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15№2493 .

Кодекс ГРМ — Кодекс газорозподільних систем, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2494 .

Правила постачання газу — Правила постачання природного газу, затверджені Постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2496

  1. ПредметДоговору

1.1. За цим Договором Постачальник зобов’язаний поставити Споживачу природний газ у необхідних для Споживача об’ємах (обсягах), а Споживач зобов’язаний своєчасно оплачувати Постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені умовами цього Договору.

1.2. Передача газу за цим Договором здійснюється на межах балансової належності об’єктів Споживача відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування (далі – пункти призначення).

1.3. Газорозподільне/Газотранспортне підприємство, через газові мережі якого Постачальник постачає газ Споживачеві, забезпечує розподіл/ транспортування газу до пунктів призначення з гарантованим рівнем надійності, безпеки, якості та величини його тиску. Взаємовідносини між Постачальником та Газорозподільним/Газотранспортним підприємством у частині розподілу/транспортування газу до пунктів призначення регулюються окремим договором на розподіл/транспортування природного газу, укладеним між Постачальником та Газорозподільним/Газотранспортним підприємством.

1.4. Підставою для постачання природного газу Споживачу є:

1.4.1. Наявність підтвердженого місячного обсягу природного газу на відповідний період для потреб Споживача (далі – підтверджені обсяги).

1.4.2. Відсутність простроченої заборгованості Споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що підтверджується письмовою довідкою такого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.

1.5. Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним, регулюються Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання, Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493, Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494. та іншими законодавчими актами України.

  1. Обсяги та порядок постачання газу

 2.1. Постачальник постачає Споживачу з «___»_______________р. по «____» ________________р. природний газ в обсязі до _______________ тис.куб. метрів, зокрема за місяцями:

Місяць

Об’єм тис.куб.м

Місяць

Об’єм тис.куб.м.

Місяць

Об’єм тис.куб.м

Місяць

Об’єм тис.куб.м

Січень

—-

Квітень

——

Липень

——

Жовтень

——

Лютий

—-

Травень

——

Серпень

——

Листопад

——

Березень

——

Червень

——

Вересень

——

Грудень

——-

1-йкв.

——

2-йкв.

——

3-йкв.

——

4-йкв.

——-

2.2. Обсяги постачання газу Постачальником Споживачу в кожному розрахунковому періоді (місяці) визначаються на підставі письмової заявки Споживача Постачальнику. Письмові заявки Споживача щодо обсягів споживання подаються Постачальнику до 15 числа місяця, що передує місяцю поставки.

2.2.1 Уразі відсутності письмової заявки Споживача відповідно до п 2.2. – Постачальник не здійснює постачання природного газу Споживачу.

2.2.1.1. Обсяги газу, що визначені п.2.1 цього Договору є плановими та можуть змінюватись Сторонами шляхом коригування, у тому числі впродовж поточного розрахункового місяця виключно за наявності «Заявки на коригування планових розподілів обсягів постачання природного газу» (далі — заявка), яку Споживач надає Постачальнику у терміни встановлені цим Договором.

 2.2.1.2. Споживач зобов’язаний надати Постачальнику заявку про збільшення/зменшення планованого місячного обсягу постачання газу не пізніше 5-ти днів до початку першого дня місяця в якому необхідно провести коригування, щодо збільшення/зменшення планового місячного обсягів газу.

2.2.2. Якщо впродовж поточного розрахункового місяця плановий обсяг газу різко зменшується або збільшується Споживач зобов’язаний до 20 числа цього місяця надати Постачальнику заявку про збільшення/зменшення планованого обсягу.

2.3. При збільшені обсягів споживання газу без узгодження з Постачальником, Споживач має самостійно обмежити (припинити) споживання газу власними об’єктами до приведення споживання газу у відповідність до встановлених Договором обсягів.

2.4. Постачальник має право обмежити обсяги постачання газу за наявності виникнення у Споживача заборгованості з оплати за газ.

2.5. У разі звільнення займаного приміщення (що є об’єктом споживання природного газу), та/або остаточного припинення користування природним газом Споживач зобов’язаний повідомити Постачальника та Операторів ГРМ/ГТС не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом та надати заяву про розірвання договору і здійснити оплату всіх видів платежів, що передбачені умовами цього Договору та умовами договорів укладених з Операторами ГРМ/ГТС, до вказаного Споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом включно.

2.6. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Споживачем Постачальника про звільнення приміщення та/або остаточне припинення користування природним газом Споживач зобов’язаний здійснювати оплату спожитого об’єктами газоспоживання природного газу та інших платежів, виходячи з умов цього Договору та умов договорів укладених з Операторами ГРМ/ГТС. Споживач здійснює оплату всіх видів платежів за спожитий природний газ відповідно до умов цього Договору.

2.7. Постачальник припиняє постачання природного газу за цим Договором при наявності письмового повідомлення Споживача про звільнення Споживачем займаного об’єкта (приміщення) та/або остаточного припинення користування природним газом.

2.8. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу Споживачу в разі:

— проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;

— перевитрат місячного підтвердженого обсягу природного газу;

— розірвання договору постачання природного газу;

— відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;

— в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами безпеки систем газопостачання.

2.9. В разі здійснення заходів з обмеження/припиненням газопостачання Споживачу, Постачальник надсилає Оператору ГРМ/ГТС письмове повідомлення (з позначкою про вручення), копію якого надсилає Споживачу (з позначкою про вручення) в якому обов’язково зазначається підстави припинення, дата та час, коли необхідно обмежити/припинити розподіл (транспортування) природного газу на об’єкт (об’єкти) Споживача. Письмове повідомлення про обмеження/припинення газопостачання Постачальник надсилає Споживачу не менше ніж за три доби до дати такого припинення/обмеження.

2.10. У разі усунення Споживачем до зазначеного в повідомленні часу фактів, що стали причиною надіслання повідомлення, і при цьому, якщо Споживач завчасно (до дня припинення/обмеження) надав Постачальнику підтвердні документи (а Оператору ГРМ/ГТС — копії), газопостачання не припиняється (не обмежується).

2.11. У разі не усунення Споживачем фактів, що стали причиною направлення повідомлення і не здійснення фактичного припинення (обмеження) споживання природного газу самостійно, всю відповідальність за шкоду нанесену майну Споживача, або третіх осіб в результаті примусового припинення (обмеження) газопостачання несе Споживач.

2.12. Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням Постачальника та після відшкодування Споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені Постачальником та/або Оператором ГРМ/ГТС.

2.13. Припинення газопостачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити заборгованість Постачальнику за цим Договором.

2.14. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити газопостачання на об’єкт Споживача чи його окремі газові прилади для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного переоснащення тощо, Споживач має звернутися до Оператора ГРМ.

  1. Порядок обліку газу та його якість

3.1. За розрахункову одиницю переданого природного газу приймається метр кубічний природного газу приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.

3.2. Обсяги постачання/споживання природного газу визначаються за розрахунковий період який становить один місяць.

3.3. Обсяг споживання природного газу Споживачем у розрахунковому періоді не повинен перевищувати підтверджений обсяг природного газу. Допускається відхилення споживання обсягу природного газу протягом розрахункового періоду в розмірі ± 5 % від підтвердженого обсягу природного газу.

3.4. Режим постачання та споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду здійснюється рівномірно виходячи з місячної норми.

3.5. Облік обсягів переданого газу визначається в пунктах постачання природного газу. Для визначення фактичного обсягу переданого газу приймаються облікові дані комерційного вузла обліку газу газоспоживного об’єкту та/або дані Реєстру обсягів газу газотранспортного підприємства.

3.6. На підставі результатів (показників) вимірювання вузлів обліку складаються місячні акти приймання – передачі природного газу за розрахунковий період, що підписуються уповноваженими представниками Сторін.

3.6.1. За підсумками розрахункового періоду Споживач зобов’язується подати не пізніше 07 числа місяця, наступного за місяцем постачання природного газу, Постачальнику копію акту про надання послуг з розподілу (транспортування) природного газу за розрахунковий місяць, складеного між споживачем та оператором газорозподільних мереж (газотранспортної системи).

3.6.2. На підставі отриманих від Споживача даних акту складеного між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем та/або даних Оператора ГТС, Постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає Споживачу два примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником Постачальника.

3.6.3. Споживач протягом 2-х (двох) днів з дати одержання акта приймання-передачі природного газу зобов’язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, підписаний  уповноваженим представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі природного газу.

3.6.4 У разі відмови Споживача від підписання акта приймання-передачі газу, обсяг фактично переданого/спожитого газу визначається на підставі Реєстру газотранспортного/газорозподільчого підприємства. В цьому випадку Постачальник має право в односторонньому порядку скласти акт приймання – передачі на підставі даних реєстру газотранспортного/газорозподільного підприємства. До прийняття рішення судом обсяг спожитого газу встановлюється відповідно до даних газотранспортного/газорозподільного підприємства та вартість переданого/спожитого газу встановлюється відповідно до умов цього Договору.

3.7. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання природного газу Споживачу буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей період, Споживач має компенсувати Постачальнику вартість різниці між підтвердженим обсягом природного газу та фактичним об’ємом (обсягом) споживання природного газу за ціною вартості природного газу, визначеною цим Договором. При цьому, Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків за перевищення об’єму (обсягу) природного газу.

  1. Ціна,вартість та порядок розрахунків

4.1. Ціна за ____  кубічних метрів Газу, який передається Постачальником Споживачу на умовах даного Договору (надалі — «Ціна Газу»), в національній валюті України: _ грн. _коп. (_ грн. _ коп.), крім того ПДВ (20%)– _ грн. _ коп. Разом: _ грн. _ коп. (_грн._коп.).

Орієнтовна вартість природного газу, що постачається згідно даного договору, складає _грн. _ коп.,  крім того ПДВ (20%) – _ грн. _ коп. Разом: _ грн. _ коп. з ПДВ (_грн._ коп.)

4.2. Сторони домовились, що за рішенням власника ресурсу або в разі внесення змін до законодавчих/нормативно-правових актів України складові частини загальної вартості за 1000 куб. м. природного газу можуть змінюватись з дня набрання чинності відповідних змін. У разі зміни ціни на газ, зміни ставки ПДВ або введення в дію цільової надбавки або інших податків та зборів (обов’язкових платежів) що впливають на формування загальної вартості природного газу в сторону зменшення/збільшення, Сторони зобов’язані здійснити перерахунок за новою вартістю за весь період з дня внесення таких змін, шляхом укладення та підписання додаткової угоди.

4.3. Місячна вартість газу визначається як добуток загальної вартості 1000 куб. м. природного газу на кількість фактично переданих обсягів газу у відповідному місяці.

4.4. Загальна сума Договору складається із сум вартості місячних переданих/спожитих обсягів природного газу протягом строку дії цього Договору.

4.5. Оплата замовлених обсягів газу за Договором здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами у національній валюті України – гривні в одному з трьох варіантів:

або — 100 % передоплата від вартості запланованих місячних обсягів до 20 числа, що передує місяцю поставки;

або — 50 % передоплата від вартості запланованих місячних обсягів – до 20 числа місяця, що передує місяцю поставки;

— наступний платіж 50 % — до 15-го числа місяця поставки газу;

або по-декадна оплата:

— перша оплата в розмірі 30 % – до 10-го числа місяця поставки газу;

— друга оплата в розмірі 30 % – до 20-го числа місяця поставки газу;

— третя оплата в розмірі 30 % – до 30-го числа місяця поставки газу;

— остаточний розрахунок – до 05 числа місяця наступного за місяцем поставки газу.

4.6. У випадку, якщо протягом розрахункового періоду фактичний обсяг спожитого природного газу виявиться більшим від замовленого обсягу, в результаті чого виникне недоплата за спожитий природний газ, Споживач здійснює остаточний розрахунок до 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, що настає за місяцем постачання газу на підставі акта, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем.

4.7. Датою оплати визначається дата, на яку припадає зарахування коштів на рахунок Постачальника.

4.8. Споживач сплачує грошові кошти за природний газ на підставі рахунку – фактури, який складається Постачальником.

4.9. Сума, яка сплачена Споживачем понад вартість фактично переданих обсягів газу, зараховується Сторонами в рахунок майбутніх авансових платежів при умові, що Споживач не має перед Постачальником заборгованості по оплаті за газ. Переплата повертається Споживачеві при проведені кінцевого розрахунку за цим Договором за наявності письмової вимоги Споживача, у строки та порядку вказані ним у вимозі.

4.10. За наявності у Споживача заборгованості, грошові кошти що перераховуються Споживачем зараховуються Сторонами в рахунок погашення існуючої заборгованості за спожитий природний газ в порядку черговості її виникнення.

4.11. Погашення заборгованості в установленому Договором порядку не звільняє Споживача від виконання поточних зобов’язань.

4.12. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами протягом 10-ти днів з дня пред’явлення вимоги однієї із Сторін та проводиться на підставі даних банківських документів Постачальника, що підтверджують зарахування коштів, актів приймання-передачі газу, з урахуванням даних Оператора ГРМ/ГТС.

5.Права та обов’язки Сторін

 5.1. Споживач має право:

5.1.1. На отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;

5.1.2. На одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;

5.1.3. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства.

5.1.4. Вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення Постачальнику, Оператору ГРМ/ГТС, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору на постачання.

5.1.5. Вільно обирати постачальника та розірвати цей Договір у встановленому законом та цим Договором порядку;

5.1.6. Оскаржувати будь-які несанкціоновані неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача у порядку встановленому діючими нормативно-правовими актами та цим Договором;

5.1.7. Отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем, у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;

5.1.8. Мати інші права, передбачені діючими нормативно-правовими актами і цим Договором.

5.2. Споживач зобов’язується:

5.2.1. Забезпечувати своєчасну та повну оплату переданого/спожитого природного газу згідно з умовами Договору;

5.2.2. Забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами, що укладені з Постачальником, Оператором ГРМ/ГТС;

5.2.3. Не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

5.2.4. Забезпечувати допуск представників Постачальника, Оператора ГТС/ГРМ за пред’явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;

 5.2.5. Відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань, що встановлені діючими нормативно-правовими актами та/або цим Договором;

5.2.6. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо у разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання/транспортування природного газу.

5.3. Постачальник має право:

5.3.1. Отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ в порядку та у строки визначені цим Договором;

5.3.2. Отримувати від Споживача повну і достовірну інформацію, щодо режимів споживання природного газу.

 5.3.3. Ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;

5.3.4. Отримувати від Споживача відшкодування збитків, що понесені Постачальником, у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань визначених умовами цього Договору та нормами чинного законодавства;

5.3.5. Мати інші права, передбачені законодавчими та нормативно-правовими актами і цим Договором.

5.4. Постачальник зобов’язується:

 5.4.1. Забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених цим Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

5.4.2. Забезпечити подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного Споживачу обсягу природного газу, за умови, що Споживач виконав власні обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного Споживачу обсягу природного газу;

5.4.3. В установленому порядку розглядати запити Споживача, щодо діяльності пов’язаної з постачанням природного газу;

5.4.4. Забезпечити Споживачу інформацією про обсяги та інші показники споживання природного газу на безоплатній основі;

5.4.5. Своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом.

5.4.6. Постачальник зобов’язаний надавати Споживачу податкові накладні, складені в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних. Податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов’язань Постачальника, на кожне повне або часткове постачання природного газу, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). Постачальник здійснює реєстрацію податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 15 календарних днів, наступних за датою їх складання, якщо інший строк не буде визначено податковим законодавством України.

У разі, якщо згідно з вимогами законодавства України виникає обов’язок Постачальника скласти розрахунок коригування до податкової накладної, що підлягає реєстрації Споживачем в Єдиному реєстрі податкових накладних, Постачальник зобов’язується у строки передбачені податковим законодавством України, надавати Споживачу розрахунок коригування до податкової накладної для його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

5.4.7. Виконувати інші обов’язки, які покладені на Постачальника чинним законодавством та/або цим Договором.

  1. Порядок зміни Постачальника

 6.1. За умови відсутності у Споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ за цим Договором та відповідно до норм чинного законодавства України Споживач може змінити постачальника шляхом укладення договору постачання природного газу з новим постачальником.

 6.2. При зміні постачальника у відповідному розрахунковому періоді має передувати укладання договору постачання природного газу з новим постачальником. При цьому, Споживач зобов’язаний здійснити всі розрахунки за природний газ перед Постачальником відповідно до умов цього Договору та підписати угоду про розірвання Договору або його призупинення в частині постачання природного газу з дати, з якої постачання природного газу буде здійснюватися новим постачальником.

6.3. Споживач надсилає (вручає) Постачальнику Повідомлення про зміну постачальника до 15-го (п’ятнадцятого) числа розрахункового місяця, що передує розрахунковому періоду в якому розпочнеться дія договору з новим постачальником, Повідомлення про зміну постачальника в якому обов’язково зазначається:

 — пропозиція про розірвання цього Договору або призупинення його в частині постачання природного газу за цим Договором;

 — календарна дата припинення/призупинення діючого Договору, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір на постачання природного газу з новим постачальником почне діяти про зміну постачальника вважається надісланим (врученим), якщо його передано посадовій особі Постачальника під розписку або надіслано Постачальнику через засоби поштового зв’язку рекомендованим листом з описом і з повідомленням про вручення на адресу вказану у Розділі 11 цього Договору.

7.Відповідальність Сторін

 7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з Договором і чинним законодавством України.

7.2. Відповідальність Споживача:

 7.2.1. У разі недотримання порядку та строків проведення розрахунків визначених п.4.5, п.4.6, цього Договору, Споживач зобов’язаний сплатити Постачальнику крім суми заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції та 3% (трьох відсотків) річних, пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період прострочення, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

7.2.2 У разі недотримання строків або невиконання Споживачем умов визначених пунктом 6.3 цього Договору, Споживач зобов’язаний виплатити Постачальнику фінансову компенсацію в розмірі вартості спожитого природного газу за останній розрахунковий період в якому здійснювалося фактичне споживання природного газу. Споживач зобов’язаний сплатити Постачальнику фінансову компенсацію протягом 3-х банківських днів, що передують дню розірвання цього Договору або його призупиненню в частині постачання природного газу.

7.3. Відповідальність Постачальника:

7.3.1. Постачальник зобов’язаний при проведені кінцевого розрахунку за цим Договором за наявності вимоги Споживача повернути, у строки та порядку визначені Споживачем, кошти, що сплачені Споживачем в продовж дії Договору та рахуються як переплата.

7.3.2. Постачальник відшкодовує Споживачу збитки, понесені Споживачем у зв’язку з припиненням постачання газу Споживачу Оператором ГРМ/ГТС на виконання неправомірного доручення Постачальника, в обсягах, передбачених Правилами постачання.

7.3.3. У разі якщо підтверджений обсяг природного газу менше планового об’єму (обсягу), визначеного цим Договором, або несвоєчасно погоджений Постачальником з Оператором ГТС на відповідний період (за умови, що Споживачем не порушувались зобов’язання за договором постачання природного газу), що призвело до припинення розподілу/транспортування природного газу Оператором ГРМ/ГТС, Споживач має право вимагати від Постачальника відшкодування вартості або об’єму недовідпущеного природного газу, який обчислюється, виходячи з планового об’єму (обсягу) постачання природного газу, визначеного Договором на відповідний період, з урахуванням періоду припинення газопостачання та вартості робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного припинення.

7.3.4. Постачальник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків по даному Договору внаслідок внесення змін до діючого законодавства або прийняття рішення органів влади, які роблять неможливим виконання умов даного договору.

7.3.5. Постачальник не відповідає за невиконання зобов’язань, якщо об’єкти газоспоживання Споживача не мають необхідних потужностей для отримання договірних обсягів природного газу.

7.3.6. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості природного газу, що сталося з вини відповідального системного оператора.

7.3.7. У разі наявності безпосередньої вини Постачальника доведеної у встановленому законом порядку, що призвело до порушення порядку та строків поставки природного газу Споживачеві визначених умовами цього Договору не з вини Споживача, Постачальник сплачує Споживачеві неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період прострочення, від вартості непоставленого та/або недопоставленого природного газу за кожен день прострочення.

8.Форс-мажор

 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли внаслідок не передбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи на газопроводі, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

8.3. Сторони зобов’язані негайно повідомити про форс-мажорні обставини та надати підтвердні документи щодо їх настання відповідно до законодавства. Факт настання форс-мажорних обставин повинен підтверджуватися довідкою Торгово-промислової палати України.

8.4. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для звільнення Споживача від виконання договірних зобов’язань з оплати за газ, який був поставлений до виникнення форс-мажорних обставин.

9.Порядок  вирішення спорів та інші умови

 9.1. Сторони вирішують всі спори та розбіжності стосовно виконання умов цього Договору шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, спір вирішується у судовому порядку.

9.2. Цей договір складений у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

9.3. Усі зміни і доповнення до цього договору оформлюються письмово та підписуються уповноваженими представниками сторін.

 9.4. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну рекомендованим листом з повідомленням про зміну статусу платника податків, зміну платіжних реквізитів, адрес, номерів телефонів/факсів у 5-ти денний строк з дня виникнення відповідних змін.

10.Строк дії договору

10.1. Цей договір набуває чинності з моменту підписання і діє в частині постачання газу до «31» грудня 20____ року, а в частині проведення розрахунків за газ – до повного виконання грошових зобов’язань.

10.2. Якщо за 10 календарних днів до закінчення терміну дії даного договору ні одна із сторін не заявила про його розірвання, то він вважається продовжений на наступний рік.

10.3. У разі дострокового розірвання Договору у встановленому законом та цим Договором порядку, постачання газу припиняється з дня його розірвання.

10.4. Розірвання (припинення) цього Договору допускається лише за взаємною письмовою згодою обох Сторін та у випадках передбачених законом та цим Договором.

10.5. Розірвання (припинення) цього Договору в односторонньому порядку та/або відмова від виконання умов цього Договору в односторонньому порядку допускаються лише у випадках передбачених чинним законодавством України.

10.6. Споживач має право в односторонньому порядку розірвати (припинити) цей Договір, письмово попередивши про це Постачальника не менш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання або у строки передбачені п. 6.3. цього Договору та при наявності здійснення повного розрахунку за поставлений природний газ.

10.7. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє жодну зі Сторін від відповідальності за його порушення (невиконання та/або неналежне виконання), яке мало місце під час дії цього Договору.

10.8. Постачальник за цим Договором має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

10.9. Споживач за цим Договором має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

11.Адреси та реквізити Сторін:

Постачальник:

_________________________________

______________________ /________________/

Споживач:

_____________________________

_____________________/______________/